Begroting 2020

Sociaal domein

Toelichting per taakveld

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

 • Voor het jaar 2020 zijn extra lasten geraamd ad €141 dzd voor het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk'.
 • De overige fluctuaties betreffen minimale afwijkingen.

Wijkteams (6.2)

 • Minimale afwijkingen

Inkomensregelingen (6.3)

 • In 2019 is op basis van een voorlopige prognose op de inkomensregelingen, mede gebaseerd op de voorlopige beschikking van de BUIG-budgetten 2019, €1,0 mln afgeraamd van de lasten. Met de huidige gegevens, kan dit voor het jaar 2020 en verder nog niet juist geprognosticeerd worden.

Begeleide participatie (6.4)

 • De lasten fluctueren door de in de begroting opgenomen bijdragen aan IJmond Werkt! voor Wsw en Nieuw Beschut Werk, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de te ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wsw, zijn de gemeentelijke bijdragen. Deze worden voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gedekt uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) (R-19-00134). Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ook voor het jaar 2023 uit deze reserve te dekken.
 • Daarnaast zijn er wijzigingen in de salarislasten, dit komt door het anders toewijzen van deze lasten op de verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.

Arbeidsparticipatie (6.5)

 • Uit de decentralisatie-uitkering 'Verhoging taalniveau statushouders' is voor het jaar 2020 een bedrag ontvangen van €48 dzd.
 • Tevens zijn er wijzigingen in de salarislasten, als gevolg van anders toewijzen van salarislasten op verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.
 • Daarnaast fluctueren de lasten door de bijdragen aan IJmond Werkt! voor Re-integratie, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie en de eerder toegewezen bedragen voor 're-integratie klassiek' (uit de (oude) integratie-uitkering Sociaal Domein), zijn de gemeentelijke bijdragen. Deze worden voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gedekt uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) (R-19-00134). Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ook voor het jaar 2023 uit deze reserve te dekken.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

 • De fluctuatie tussen 2019 en 2020 komt door het anders toewijzen van salarislasten op verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

 • Voor de jaren 2019 en 2020 zijn extra gelden ontvangen middels de decentralisatie-uitkering 'Schulden en Armoede' die ingezet worden voor schuldhulpverlening.
 • De extra gelden die bij de mei-circulaire 2019 zijn ontvangen voor Jeugdhulp, zijn op basis van de huidige prognoses volledig nodig voor de toegenomen lasten voor Jeugdhulp. Deze extra gelden zijn ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het tweede deel van 2019 en begin 2020 worden gebruikt om de stijging in de Jeugdhulp te analyseren. Indien dit financiële consequenties heeft, zal hier bij de voorjaarsnota 2020 op terug worden gekomen.
 • Bij de baten is het financiële effect van het abonnementstarief verwerkt; de ontvangen eigen bijdragen zijn lager dan eerder begroot. Het verschil in de bedragen tussen 2019 en de opvolgende jaren is een gevolg van latere inning door het CAK, waardoor een deel van de baten in 2019 nog betrekking heeft op 2018. De dekking van deze minder ontvangen eigen bijdragen voor de jaren 2020 en verder komt door verschuiving van budgetten binnen het programma Sociaal Domein; o.a. doordat er lasten waren begroot voor 'Nieuw Beschut Werk' (taakveld Begeleide participatie), die nu gedekt worden uit de reserve decentralisaties (3D) (R-19-00134).

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

 • Voor het jaar 2020 zijn er extra lasten geraamd ad €90 dzd voor de transitie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang'. Deze worden gedekt uit de reserve decentralisaties (3D) conform INT-19-49772.
 • Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die hieruit volgen zijn bij de meicirculaire 2019 gelden toegevoegd aan het gemeentefonds, die op het taakveld Geëscaleerde zorg zijn toegevoegd. Dit betreft vanaf het jaar 2020 €49 dzd structureel.
 • Daarnaast zijn voor uitvoering van de ambulantisering in de GGZ (Hoofdlijnenakkoord GGZ) bij de septembercirculaire 2019 gelden ontvangen die aan dit taakveld zijn toegevoegd. Dit betreft €38 dzd in 2020, €49 dzd in 2021, €58 dzd in 2022 en €59 dzd in 2023 (structureel).
 • Tevens zijn de lasten vanaf het jaar 2021 lager door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis, conform het door Veilig Thuis aangeleverde subsidieverzoek (INT-19-48579).
ga terug