Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Toelichting per taakveld

Volksgezondheid (7.1) en riolering (7.2) en begraafplaatsen en crematoria (7.5)

  • Minimale afwijkingen

Afval (7.3)

  • Het besluit om over te gaan tot het inzamelen aan huis van plastic, blik en drankenkartons in Beverwijk (INT-18-46932) voor alle laagbouwwoningen leidt tot een toename aan opbrengsten vanuit deze gescheiden waardevolle grondstoffen en afname van verbrandingskosten. Toch stijgen de kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval door indexatie die conform de dienstverleningsovereenkomst is verwerkt in de begroting. Per saldo stijgen de lasten en om deze te dekken wordt voorgesteld het tarief van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 1,8% te verhogen. Dit leidt tot hogere baten.

Milieubeheer (7.4)

  • Zoals besloten bij de voorjaarsnota 2019 is in 2019, 2020 en 2021 incidenteel budget begroot voor de taken die op ons afkomen voor de energietransitie.
ga terug