Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Wat wil de raad bereiken?

 • De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
 • Binnen 30 minuten ben je in Amsterdam en binnen 10 minuten sta je op het strand.
 • We zetten in op goede fietsverbindingen en daarnaast willen we beter openbaar vervoer, waarbij Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.
 • Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, zeker rondom scholen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Mobiliteitsvisie Beverwijk 2030

 • Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011 vervangen we door een nieuwe Mobiliteitsvisie 2030, die aansluit op de nieuwe Omgevingswet. Op grond van het plan van aanpak uit 2019 werken we in een interactief proces met de samenleving de visie in 2020 uit. In de visie komt aandacht voor de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren, duurzaamheid en openbaar vervoer. Een conceptvisie met uitvoeringsprogramma leggen we medio 2020 voor aan de raad.

Verbinding A8-A9

 • Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 noodzakelijk. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026-2028. Beverwijk wil dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Raad en college hebben daarom de voorkeur voor het Heemskerkalternatief en blijven strijden tegen de provinciale keuze voor het Golfbaanalternatief.

Verbinding langzaam verkeer bij station

 • In de herontwikkeling van het OV-knooppunt Beverwijk onderzoeken we de mogelijkheden voor een verbeterde oost-westverbinding en ontsluiting van het treinstation. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening voor meer informatie.

Doorfietsroute IJmond

 • Het college gaat op grond van het tracébesluit van 28 juni 2018 en het kredietbesluit van 22 mei 2019 de deeltrajecten van het tracé uitwerken, met als doel om het westelijk tracé in de jaren 2019-2021 te realiseren. We vragen daarbij de benodigde subsidies aan bij de provincie Noord-Holland. De uitwerking van schets- naar definitief ontwerp voor de deeltrajecten vindt plaats met participatie van belanghebbenden.

Ontsluiting Noordpier

 • Vanwege beschermde natuurgebieden is het praktisch onmogelijk om een nieuwe verbinding aan te leggen aan de zuidoostzijde van Wijk aan Zee ter ontsluiting van de Noordpier. We informeren de raad over de resultaten van gesprekken (najaar 2019) met Tata Steel en de gemeente Velsen voor een alternatieve ontsluiting van de Noordpier via het terrein van Tata Steel. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken leggen we begin 2020 de eventuele vervolgafspraken tussen de partijen vast in een intentieovereenkomst.

Tweede pont Noordzeekanaal

 • Samen met IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Dit blijven we doen zolang er geen helderheid is over de 2e pont (vaart tot maart 2021).

Verkeersveiligheid rond scholen

 • Op grond van het "Plan van aanpak verkeer rond scholen" gaan we in gesprek met verschillende scholen om maatregelen te kiezen en uit te voeren. Het gaat zowel maatregelen gedragsbeïnvloeding als fysieke maatregelen in de openbare ruimte.

Onderhoudsprojecten

ga terug