Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Parkeren

Wat wil de raad bereiken?

  • De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid, onder andere door parkeerbeleid, vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Parkeernormen centrum

  • De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. Begin 2020 leggen we een voorstel neer bij de raad voor aanpassing van het parkeerbeleid, rekening houdende met de wens om ontwikkelingen in het centrum mogelijk te houden én met een passende balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen in het centrum (nu en in de toekomst).

Digitaliseren parkeren

  • Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. We bekijken de mogelijkheden voor een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenparkeren. We bespreken medio 2020 een eerste voorstel voor een bezoekersregeling met de raad.

Publieke laadpunten

  • Het aantal laadpalen breiden we op aanvraag verder uit op de nog ontbrekende locaties, rekening houdende met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, die zich richt op het stimuleren elektrische rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.
ga terug