Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Openbaar vervoer

Wat wil de raad bereiken?

  • Gemeente Beverwijk moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
  • We willen beter openbaar vervoer zodat Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Meer treinen op de Kennemerlijn

  • Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is in 2019 een toekomstbeeld 2040 opgesteld voor het openbaar vervoer. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op grond van de uitkomsten dit OV toekomstbeeld 2040 zetten we de lobby voort om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond.
    Voor de korte termijn blijven we in gesprek met NS voor optimalisaties in de huidige dienstregeling.
    We werken verder aan de (acties uit) de knooppuntstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knoopfunctie met ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening.

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

  • We werken mee aan de voorbereidingen van de realisatie van beide busbanen door de provincie Noord-Holland.
ga terug