Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting per taakveld

Verkeer en vervoer (2.1)

  • Voor onkruidbestrijding op verharding is vanaf 2019 €51 dzd extra begroot.
  • Voor verkeersveiligheid rond scholen is in 2020, 2021 en 2022 €55 dzd extra begroot (besluit voorjaarsnota 2019).

Parkeren (2.2)

  • Minimale afwijkingen

Economische havens en waterwegen (2.4)

  • In 2021 zijn lasten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, deze lasten worden eens per drie jaar begroot.
ga terug