Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Speerpunten

 • Een onderdeel van de gemeentelijke organisatie is bedrijfsvoering met onderliggende bedrijfsvoeringprocessen. Uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering zijn integraliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid.
 • Het college was opdrachtgever voor het doorlichten van de organisatie in 2018 op toekomstbestendigheid en efficiënt en integraal werken. Met de uitkomst van het onderzoek gaat het college, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, verder richting bepalen. Eind 2019 loopt het traject voor de besturingsfilosofie af en is het traject van de managementfilosofie lopend. Dit mondt uit in een plan van aanpak dat de komende jaren uitgevoerd kan worden.
 • Het in 2019 gestarte traject om processen in te richten volgens de principes van LEAN wordt voortgezet, zodat het creëren van klantwaarde uitgangspunt is voor het handelen van onze organisatie.
 • Het traject van de totstandkoming van de communicatievisie is uitgangspunt voor participatie en communicatie richting onze inwoners en bedrijven. In 2020 gaan we verdere stappen zetten op het bevorderen van de leesbaarheid van onze correspondentie.
 • De ontwikkeling van de digitale dienstverlening wordt onverminderd voortgezet.
 • Per 1 januari 2020 treedt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in werking. De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 als overgangsjaar is ingesteld. Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27001 en 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor het treffen van passende maatregelen op basis van risicomanagement
 • In 2020 worden opnieuw opgesteld:
  • Nota reserves en voorzieningen
  • Treasurystatuut
  • Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
ga terug