Begroting 2020

Financiering

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

  • Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema geven wij de verwachte mutaties in de leningenportefeuille

Hoofdsom (x €1.000)

Geldgever

Rente

schuld 1-1-2020

Opnemen in 2020

Rente 2020

Aflossing 2020

Schuld 31-12-2020

20.000

NWB

4,265%

4.000

0

171

1.333

2.667

35.000

BNG

4,595%

21.292

0

958

1.167

20.125

20.000

BNG

4,250%

16.000

0

732

400

15.600

20.000

BNG

4,330%

16.400

0

715

400

16.000

20.000

NWB

4,390%

16.800

0

743

400

16.400

16.000

NWB

4,440%

13.760

0

616

320

13.440

Totaal

88.252

0

3.935

4.020

84.232

Relatiebeheer

  • Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de volgende bankinstellingen: BNG Bank en Rabobank. Gemeente Beverwijk heeft een ‘verplichte’ relatie met de BNG Bank, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

Berekening renteresultaat

Renteresultaat (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Rentedekking IVA

95

91

88

84

Rentedekking MVA

4.538

4.441

4.153

3.861

Rentedekking FVA

116

116

116

116

Saldo rentedekking

4.748

4.649

4.356

4.061

Rentekosten geldleningen

-3.874

-3.843

-3.733

-3.603

Rentebaten geldleningen

451

451

451

451

Rente rekening courant

0

0

0

0

Saldo rente

-3.423

-3.392

-3.281

-3.151

Begroot renteresultaat

1.325

1.257

1.075

910

ga terug