Begroting 2020

Grondbeleid

Grondexploitaties

  • Resultaten en risico’s grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
  • De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken.
  • Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.
ga terug