Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Formatie (1)

6,5

6,5

6,5

6,7

n.v.t.

2

Bezetting (2)

5,8

6,0

6,0

6,2

n.v.t.

3

Apparaatskosten (3)

608,0

609,5

647,0

657,1

n.v.t.

4

Externe inhuur (4)

16,4

18,8

14,0

n.n.b.

n.v.t.

5

Inhuur

82,6

102

75,0

n.n.b.

n.v.t.

6

Overhead (5)

8,7

9,5

9,3

9,4

n.v.t.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
  2. Aantal fte'(formatie) per 1.000 inwoners
  3. € per inwoner
  4. Percentage op loonsom
  5. € per inwoner, geen verplichte indicator
  6. Percentage op totale lasten