Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Wat wil de raad bereiken?

  • Een adequaat bestuur dat berekend is op zijn taak, waar inwoners en partners op kunnen rekenen. De aanwezige kwaliteit wordt versterkt met regionale samenwerking op grensoverschrijdende onderwerpen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bestuurlijke samenwerking (regionaal, landelijk)

  • De raad van Beverwijk heeft in haar vergadering van 25 april 2019 besloten om met de raad van Heemskerk in deze bestuursperiode te komen tot een verdere uitwerking van de samenwerking tussen de drie gemeenten dan wel zich te heroriënteren welke samenwerkingen mogelijk zijn. Fusie is dan niet meer een bespreekpunt. Eerder heeft de raad van Heemskerk hetzelfde besluit genomen.
  • Beverwijk werkt samen met de IJmondgemeenten en in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd. Beverwijk werkt daarnaast samen in de besturen van verschillende verbonden partijen.
ga terug