Begroting 2020

Onderwijs

Verbonden partijen

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland (VSV)

  • dit betreft gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio West-Kennemerland
  • het RMC werkt nauw samen met scholen, hulpverlenende instanties, leerplicht en andere partners voor signalering en melden van verzuim en voortijdig schoolverlaten en de registratie hiervan
  • het RMC zorgt er voor dat jongeren van 15-27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en met een diploma het onderwijs verlaten of begeleiden naar werk of arbeidsmatige dagbesteding

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • GR schoolverzuim en VSV 2019
  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.