Begroting 2020

Economie

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

3.1 Economische ontwikkeling

762,2

1.156,2

1.113,3

812,8

812,8

812,8

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

98,1

10,5

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

195,7

94,1

102,6

102,6

102,6

102,6

3.4 Economische promotie

351,8

166,1

143,0

122,7

122,7

122,7

Totaal Lasten

1.407,8

1.426,9

1.358,9

1.038,1

1.038,1

1.038,1

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

3.1 Economische ontwikkeling

225,0

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

20,0

-

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

66,6

73,0

74,0

74,0

74,0

74,0

3.4 Economische promotie

389,7

264,5

266,1

266,1

266,1

266,1

Totaal Baten

701,3

532,5

535,1

535,1

535,1

535,1

Saldo

706,5-

894,4-

823,8-

503,0-

503,0-

503,0-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

68,4

240,0

-

-

-

-

Saldo na bestemming

638,0-

654,4-

823,8-

503,0-

503,0-

503,0-

ga terug