Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting per taakveld

Ruimtelijke ordening (8.1)

  • In 2019 en 2020 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet.

Grondexploitatie (8.2)

  • Overeenkomstig het BBV worden baten en lasten van grondexploitaties in de programmabegroting geraamd en via een onderhanden werk mutatie overgeboekt naar de balanspost “voorraden onderhanden werk”, waardoor het begrotingssaldo niet wordt beïnvloed. Deze verwerkingswijze is overeenkomstig afgelopen jaren. Het doel hiervan is het inzicht in de mutaties te vergroten. Meer details over samenstelling van de grondexploitatie worden in de eerstvolgende ‘meerjarenprognose grondexploitaties (MJP)’ beschreven. In deze begroting is uitgegaan van een concept MJP zoals ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was.
  • Het saldo op taakveld grondexploitatie 8.2 betreft de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties. Dit saldo wordt via de mutaties reserves gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.

Wonen en bouwen (8.3)

  • de lasten van 2020 t/m 2023 zijn lager dan 2019 omdat in 2019 op het terrein van gebiedsontwikkeling incidenteel budget is begroot voor het onderzoek naar ontwikkelingen van het gebied Kop van de Haven, Parallelweg, Stationsgebied en Meerplein.
ga terug