Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Beschikbare weerstandscapaciteit

 • De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk worden, net als voorgaande jaren, de algemene reserve, de reserve decentralisaties en verwachte winst grondexploitaties opgeteld.
 • De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2019. De stand ultimo 2019 dient als buffer voor de risico’s die zich gedurende 2020 kunnen voordoen.
 • Bestemmingsreserve decentralisatie sociaal domein
  Risico’s in het sociaal domein worden opgevangen door de bestemmingsreserve Decentralisaties (3D) waardoor deze bestemmingsreserve wordt meegenomen in het weerstandsvermogen.
 • Verwachte winst grondexploitaties
  Het positieve saldo van de grondexploitaties wordt gebruikt om de weerstandsparagraaf mede te bepalen.

Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

bedrag
(x €1.000)

Algemene reserve voor bestemming

11.606

Bestemmingsreserve decentralisaties

3.534

Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties na VPB.

2.990

Totaal

18.130

Risico-inventarisatie

 • Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een gevolg met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico’s te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico’s te voorzien of te verzekeren).
 • Exploitatierisico’s worden berekend op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
 • De risico's zijn per programma geïnventariseerd.
 • Conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten. De exploitatierisico’s bedragen €4,1 mln. en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% (conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement) × kans van 33% (schatting kans van optreden).
 • Het risicobedrag voor de grondexploitaties is conform systematiek van het concept meerjarenplan (MJP) bepaald. Dat betekent dat het risicobedrag gelijk is aan de hoogste boekwaarde binnen de looptijd van de grondexploitaties. Hierdoor is er een bruto risicobedrag van € 5,1 mln. terwijl de verwachting is dat de grondexploitatie winstgevend zijn. Het risico dat meeweegt in de totale weerstandsratio betreft de risico’s in de grondexploitaties minus de stand van de bestemmingsreserve, waarbij rekening houdend met het effect en de kans van optreden 50% van het bruto risicobedrag is meegenomen als netto risico grondexploitaties.
ga terug