Begroting 2020

Economie

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat wil de raad bereiken?

  • Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • We verbeteren, optimaliseren de fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerrein Beverwijk) gebaseerd op de visie Bedrijventerrein Beverwijk.
  • Aanvragen HIRB-subsidie en OTW-subsidie bij provincie NH.
  • Transformatie Parallelweg - Kop van de Haven (zie ook taakveld ruimtelijke ordening)
    Gelijktijdig met de ontwikkeling van de visie is een onderzoek gestart naar de zogenaamde transformatie van de Parallelweg en de Kop van de Haven van onder andere grootschalige detailhandel naar een modern werk-woonmilieu. Deze actie is bewust eerder ingezet, omdat de grote leegstand aan de Parallelweg een transformatie urgent maakt. In het onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leegstand en de achteruitgang van de Woonboulevard om te zetten in een nieuw economische impuls voor het gebied in combinatie met woningbouw. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein, de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven.
ga terug