Begroting 2020

Economie

Economische ontwikkeling

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en versterken van de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven
  • Ondersteunen van ondernemersinitiatieven met als resultaat een hogere organisatiegraad en het door ondernemers beter kunnen benutten van de economische kansen.
  • Regionale samenwerking economische zaken met als resultaat effectiever economisch beleid en promotie en een IJmondiale economische groei.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Initiëren, aanjagen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de pijlers winkel-programma en gastvrijheid-communicatie (visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020).
  • Samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), makelaars, pandeigenaren en ondernemers doorontwikkelen van mogelijkheden voor invulling van leegstaande panden en verbetering van het bestaande winkelaanbod.
  • Het opstellen van een nieuwe visie Stadscentrum 2020 - 2025.
  • De uitwerking van de in het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 voor 2020 benoemde activiteiten.
  • Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2020 uitvoering gegeven aan het regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.
  • Versterken profilering van Beverwijk (en de IJmond). Het college hecht er waarde aan om Beverwijk in 2020 duidelijker op de kaart te zetten. Dit moet nadrukkelijk onderdeel zijn van de MRA Agenda van de IJmond.
ga terug